Eğitim
Programı
Değerler Eğitim Yönergesi (MEB)
DEĞERLER EĞİTİMİ YÖNERGESİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
 
(Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar)
 
Amaç 
 
Madde 1 
a. Öğrencilere; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na ve demokrasinin ilkelerine, insan hakları, çocuk hakları ve uluslar arası sözleşmelere uygun olarak haklarını kullanma, başkalarının haklarına saygı duyma, görevini yapma ve sorumluluk yüklenebilen birey olma bilincini kazandırmak, 
 
b. Öğrencilerin, millî ve evrensel kültür değerlerini tanımalarını, benimsemelerini, geliştirmelerini bu değerlere saygı duymalarını sağlamak, 
 
c. Öğrencileri, kendilerine, ailelerine, topluma ve çevreye olumlu katkılar yapan, kendisi, 
ailesi ve çevresi ile barışık, başkalarıyla iyi ilişkiler kuran, iş birliği içinde çalışan, hoşgörülü 
ve paylaşmayı bilen, dürüst, erdemli, iyi ve mutlu vatandaşlar olarak yetiştirmek, 
 
d. Öğrencilere bireysel ve toplumsal sorunları tanıma ve bu sorunlara çözüm yolları arama 
alışkanlığı kazandırmak, 
 
e. Öğrencilere, toplumun bir üyesi olarak beden ve ruh sağlığının yanı sıra ailesinin ve 
toplumun sağlığını korumak için bilimsel süreçlere ve ahlakî değerlere uygun olarak karar 
verme alışkanlığını kazandırmak, 
 
f. Öğrencilerin kendilerine güvenen, sistemli düşünebilen, girişimci, plânlı çalışma alışkanlığına ve eleştirel bakış açısına sahip, estetik duyguları ve yaratıcılıkları gelişmiş
bireyler olmalarını sağlamak, 
 
g. Öğrencilerin kendisine, ailesine ve topluma karşı sorumluluk duyabilen, üretken, 
ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunabilecek yapıda bireyler olarak 
yetiştirilmesini sağlamak, 
 
h.Öğrencilerin kişisel, toplumsal tüm kaynakları ve zamanlarını etkin, yerinde ve verimli 
kullanmalarını sağlamak, 
ı. Öğrencilere temel insanî değer ve erdemleri kazandırma, değerlere karşı duyarlılık 
oluşturma ve onları davranışa dönüştürme konusunda yardımcı olmak, 
i. Öğrencilere okuma zevk ve alışkanlığı kazandırmak,
j. Öğrencilere Türk dilini sevdirerek, dilimizdeki yozlaşmaların önüne geçilmesini sağlamak, 
k.Her öğrencinin biricik ve tek olmasını, bu tek ve biriciklerin çoklar olabilmesini ve 
okullarımızı çoklar içinde özel olmayı sağlayan bir yaşam merkezi durumuna getirmeyi 
sağlamak, l. Öğrencilerimizin millî, manevî ve evrensel değerleri hayata geçirmelerini sağlayarak toplumsal dayanışma ve bütünleşmeye katkı sağlamak, 
m. Değerlerimizin gelecek nesillere aktarılmasındaki önemli görevi yerine getirerek artan ve 
değişen risk ve tehditlerden bireysel ve toplumsal korunmayı sağlamak. 
 
Kapsam 
 
Madde 2- Bu yönerge İstanbul İlindeki tüm resmî ve özel okul öncesi, ilköğretim ve 
ortaöğretim okul/ kurumlardaki öğrencilere olumlu tutum ve davranış kazandırma amacıyla 
yapılan çalışmalarda Millî Eğitim Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Şubesi, ARGE birimi, Okul 
Müdürlükleri ve öğretmenlerin yapacağı işlerle ilgili usul, esas ve çalışmaları kapsar. 
 
Dayanak 
 
Madde 3 - Bu yönetmelik, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, Okul Öncesi Eğitim 
Kurumları Yönetmeliğinin 5.maddesi, Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinin
5.maddesinin c bendi, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 229 sayılı
İlköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 
5.maddesinin b,c bentleri, Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri 
Yönetmeliği, Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı, İl Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik 
Planı, 18.Milli Eğitim Şurası Çalıştay Raporu ve 2010/53 Sayılı (İlk Ders Konulu) Genelgeye 
dayanılarak hazırlanmıştır. 
 
Tanımlar 
 
Madde 4- 
a.Millî Eğitim Müdürü: İstanbul İl Millî Eğitim Müdürünü 
b.Millî Eğitim Şube Müdürü: Strateji Geliştirme Şube Müdürünü 
c.ARGE Birimi: ARGE Birimi ekip üyelerini 
d.Okul Müdürü: İlimizdeki tüm resmî ve özel okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim 
okul/kurum müdürlerini 
e. Öğretmenler: İlimizdeki tüm resmî ve özel okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim 
okul/kurumların öğretmenlerini tanımlar. 
g Değerler Eğitimi. İl Yürütme Komisyonu: İl Millî Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme 
Şube Müdürü, ARGE birimi üyelerini, 
h. Değerler Eğitimi Okul/Kurum Yürütme Kurulu: Okul müdürü veya sorumlu müdür 
yardımcısı başkanlığında, rehber öğretmenler, her sınıf seviyesinden bir sınıf rehber 
öğretmeni, okul aile birliğinden bir kişi, okul öğrenci temsilcisinden oluşan komisyonu 
tanımlar. 
 
İKİNCİ BÖLÜM 
 
Uygulama İlke ve Esasları 
 
 Madde 5 
1. Değer Kazandırma Uygulama İlkeleri ve Etkinlikleri belirlenirken 2010/53 sayılı İlk 
Ders Genelgesi ve bu genelgede belirtilen faaliyet örneklerine öncelik verilecektir. 
2. Okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretimde görevli öğretmenlerimiz, rehber öğretmenler 
ile eğitim yöneticilerimizin rehberliği ve desteğiyle ders içi ve ders dışında, Ek' te yer 
alan örnek etkinliklerden de yararlanarak değerler eğitimine yönelik faaliyetler 
gerçekleştireceklerdir 
3. Değerler Eğitimi konusunda basın yoluyla kamuya bilgi verilir. 
4. 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda yer alan Türk Millî Eğitiminin genel 
amaçları ile öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyi, ilgi, yetenek ve öğrenim seviyeleri 
etkinliklerde dikkate alınacaktır.
5. Okullarda oluşturulan Değerler Eğitimi Okul/Kurum Yürütme Kurulu uygulamada 
yönetim ve organizasyon görevini üstlenecektir. 
6. Uygulamada diğer bütün öğretmenler eşit derecede sorumluluk sahibi olacaktır. 
7. Değerler Eğitimi konusunda öncelikle ilimizdeki tüm resmî ve özel okul/ kurumlardaki 
okul müdürü ve rehber öğretmenler bilgilendirme seminerine alınacaktır. Daha sonra 
rehber öğretmenler kendi okullarında bütün öğretmenleri bilgilendirecektir. (Bağımsız 
anaokullarından rehber öğretmen olmadığı için herhangi bir öğretmen) 
8. Dönemde iki olmak üzere eğitim-öğretim yılında toplam dört değer, çeşitli etkinliklerle 
öğrencilere ve ailelere verilerek bunların davranış hâline getirilmesi, devam eden 
aylarda da önceki değerlerin pekişmesi için tekrarlar yapılması sağlanacaktır. 
9. Belirlenen değer konusunda öncelikle veliler mektup, seminer veya toplantılarla 
bilgilendirilecektir. 
10. Ele alınan değer okul/kurum web sitelerinde, çeşitli kitle iletişim araçlarında uygulama 
örnekleri ve fotoğraflarla yayınlanacak, kamuoyunun desteği sağlanacaktır. 
11. Değerler konusunda ARGE birimi tarafından hazırlanan ön test ve son testler okullarda 
belirlenen örneklem gruplar üzerinde uygulanacak ve sonuçlar değerlendirilecektir. 
Değerlendirme dönemde iki kez yapılacaktır. Örneklem grup, mevcudu 500 ve 
üzerinde olan okullar için %10, mevcudu 500 ve altında olan okullar için %20 olarak 
belirlenecektir.) 
12. Değerler konusunda olumlu gelişmeler gösteren, yaşıtlarına örnek olan öğrenci veya 
sınıflar okul yönetimi tarafından sosyal ödülle ( alkış, teşekkür, övgü vb.) ödüllendirilecek, yıl içindeki görevlerde (23 Nisan’da temsilî olarak göreve gelme gibi) 
bu öğrencilere öncelik verilecektir. 
13. 2003 yılından itibaren geliştirilen öğretim programlarına yansıtılan kültürel ve evrensel 
değerlerimiz sınıf veya branş öğretmenleri tarafından ders konuları anlatılırken 
geçiştirilmeyecek, üzerinde titizlikle durulacak, değerler eğitimi ile ilişkilendirilecektir. 
14. İşlenecek değerler aşağıdaki gibidir. Değerlerin hangi tarihte ve ne tür etkinliklerle 
uygulanacağı hazırlanacak bir çalışma takvimi ile okul/kurumlara iletilecektir. 
15. Değerler Eğitimi İl Yürütme Komisyonu değerleri ve değerlerin işleniş sırasını
değiştirme yetkisine sahiptir. 
 
DEĞERLERLERİMİZDEN BAZILARI
 
 
• Sevgi,  
• Sorumluluk,  
• Saygı,
• Hoşgörü
‐ Duyarlılık,
• Özgüven,
• Empati,
• Adil olma,
• Cesaret, liderlik  
• Nazik olmak,
• Dostluk,
• Yardımlaşma, dayanışma,
• Temizlik,
• Doğruluk, dürüstlük
• Aile birliğine önem verme,  
• Bağımsız ve özgür düşünebilme,
• İyimserlik,
• Estetik duyguların geliştirilmesi,  
• Misafirperverlik,  
• Vatanseverlik
• İyilik yapmak, 
• Çalışkanlık, 
• Paylaşımcı olmak, 
• Şefkat - merhamet,
• Selamlaşma,
• Alçakgönüllülük,
• Kültürel mirasa sahip çıkma,
• Fedakârlık.